آمار کلی

کد ملی: 325699XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارکنان نیروگاه حرارتی بیستون عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/08 تا کنون