آمار کلی

کد ملی: 288900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جمعیت خیریه و عام المنفعه طنین ندای رحمت سردشت عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/09 تا کنون