آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره 3093 تالار پذیرایی کرد تارا عضو هیئت مدیره فعال 1390/11/03 تا کنون