آمار کلی

کد ملی: 267016XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آتیه زیبا کاران خرمشهر رئیس هیئت مدیره خارج شده 1393/06/23 تا 1394/02/23