آمار کلی

کد ملی: 638977XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نشاط سرسبز مرگور عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/20 تا کنون