آمار کلی

کد ملی: 407350XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سپهر گستر مکانیک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1399/02/06 تا کنون