آمار کلی

کد ملی: 038487XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاروان مشک اطلس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/11 تا کنون
پایش انرژی صدرا بازرس اصلی فعال 1393/06/10 تا کنون
مهندسی توسعه و تجارت تدبیر انرژی صدرا بازرس اصلی منحل شده 1392/09/05 تا کنون