آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازرگانی دومان تجارت مان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1386/09/13 تا 1393/09/02