آمار کلی

کد ملی: 309064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف کارگران مجتمع تولیدی غدیر زرند نایب رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/02/16 تا کنون
مجتمع تولیدی غدیر بازرس اصلی خارج شده 1394/12/15 تا 1396/09/26