آمار کلی

کد ملی: 093306XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی ثمین نیرو آذر بازرس علی البدل خارج شده 1394/03/18 تا 1395/12/17