آمار کلی

کد ملی: 004323XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساختمانی میلاد پویا بتن مدیرعامل خارج شده 1392/01/10 تا 1392/04/01