آمار کلی

کد ملی: 003523XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فرهنگی هنری هنرکده آفرینش عضو هیئت مدیره فعال 1389/12/15 تا کنون