آمار کلی

کد ملی: 004761XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 7

شرکت فعال: 6

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی رئیس هیئت مدیره فعال 1398/11/19 تا کنون
عمران ماشین خاورمیانه نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/21 تا کنون
کیسون نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/12/25 تا کنون
عمران کیسون رئیس هیئت مدیره فعال 1397/05/22 تا کنون
خدمات مهندسی تدبیر یار خاورمیانه رئیس هیئت مدیره منحل شده 1397/02/16 تا کنون
بهروزان ماشین رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/16 تا کنون
گروه مهندسان و پیمانکاران بین المللی رئیس هیئت مدیره فعال 1394/07/27 تا کنون