آمار کلی

کد ملی: 060122XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارسیان چوب رباط عضو هیئت مدیره منحل شده 1393/10/22 تا کنون