آمار کلی

کد ملی: 136103XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ابوالفضل کرال ارس رئیس هیئت مدیره فعال 1393/09/15 تا کنون