آمار کلی

کد ملی: 492989XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره نوزده صید ماهی شهرستان ماکو مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1395/10/18 تا کنون