آمار کلی

کد ملی: 386089XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
رنگ رزین شیمی خمسه پارسیان رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/09 تا کنون