آمار کلی

کد ملی: 305007XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
طراحان مولیبدن جنوب شرق مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1394/12/25 تا کنون
مهندسین کنترل ابزار دقیق توان جنوبشرق عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/05 تا 1394/12/02