آمار کلی

کد ملی: 9431XXXXXXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جواد پلاست ارس مدیرعامل فعال 1398/01/19 تا کنون