آمار کلی

کد ملی: 003499XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
منسوج نبافته نگین البرز رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/08 تا کنون
احاد شیمی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/10/03 تا کنون