آمار کلی

کد ملی: 137932XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اکسیر صنعت آپادانا مدیرعامل فعال 1396/09/09 تا کنون