آمار کلی

کد ملی: 325133XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
هدنگ نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/21 تا کنون
هنر و دانش نردین گهر مدیرعامل فعال 1395/02/27 تا کنون