آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پویندگان اجرای سازه ماندگار مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/05 تا 1393/09/08