آمار کلی

کد ملی: 158073XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
روان سیر ابریشم مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/07/27 تا کنون
مسکن مهر کشکسرای عضو هیئت مدیره فعال 1393/04/02 تا کنون
حمل ونقل بین المللی راتوک عضو هیئت مدیره خارج شده 1392/01/24 تا 1397/02/01