آمار کلی

کد ملی: 262015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
افق توسعه توانمند شمال نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/09/15 تا کنون
مهراد اریکه آرکا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/02/18 تا کنون