آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی کارکنان منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان رئیس هیئت مدیره خارج شده 1384/08/09 تا 1386/12/26