آمار کلی

کد ملی: 599004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مارون جاوید زاگرس بازرس علی البدل خارج شده 1393/06/08 تا 1395/07/01