آمار کلی

کد ملی: 004513XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آیسان سازه ایلین عضو هیئت مدیره خارج شده 1398/11/08 تا 1398/11/21