آمار کلی

کد ملی: 175583XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سفیر گستر قایم عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/26 تا 1394/10/22