آمار کلی

کد ملی: 264863XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انزل نو آوران رئیس هیئت مدیره منحل شده 1391/10/18 تا کنون