آمار کلی

کد ملی: 457009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشاورزی و علوفه کاری دامپروری سرکان دامغان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/27 تا کنون