آمار کلی

کد ملی: 045163XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی پرسیس ارتباط خاورمیانه مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/04/01 تا کنون