آمار کلی

کد ملی: 160096XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسکن کارکنان اداره بهزیستی شهرستان پاکدشت منشی هییت مدیره فعال 1398/02/28 تا کنون