آمار کلی

کد ملی: 442029XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی سفیر امید پردیس رئیس هیئت مدیره فعال 1398/08/16 تا کنون