آمار کلی

کد ملی: 186161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساروج ارجان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/10/05 تا 1396/10/20