آمار کلی

کد ملی: 006314XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره توشه خورشید مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1390/04/11 تا کنون