آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شماره سی و هفت ساختمانی ایذه بازرس اصلی خارج شده 1393/02/18 تا 1394/07/15