آمار کلی

کد ملی: 622973XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صندوق رفاه اعضای هییت علمی دانشگاه خوارزمی نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/11 تا کنون