آمار کلی

کد ملی: 093620XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجارت کسری گستران عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/22 تا کنون