آمار کلی

کد ملی: 570984XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تامین نیاز ماهیان سرد آبی خال قرمز رضوانشهر عضو هیئت مدیره فعال 1393/10/13 تا کنون