آمار کلی

کد ملی: 138207XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اصغریه گل یاس نبی ع مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1393/03/18 تا کنون