آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پدیده بلوچ منطقه آزاد چابهار بازرس اصلی فعال 1393/04/09 تا کنون