آمار کلی

کد ملی: 044002XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فروشگاه های زنجیره ای جواهر خاورمیانه رئیس هیئت مدیره فعال 1394/03/30 تا کنون