آمار کلی

کد ملی: 004574XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پندار نیک گرین بازرس اصلی فعال 1389/11/26 تا کنون