آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شبکه گستر فن آوا بازرس علی البدل خارج شده 1383/04/30 تا 1385/11/15