آمار کلی

کد ملی: 092259XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
الوند سازه مرندیز بازرس اصلی فعال 1397/07/29 تا کنون