آمار کلی

کد ملی: 334067XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عشایر وکشاورزی کلهر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/05/31 تا 1398/08/13