آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولید و فرآوری بذر گندم میعاد دشت عباس مدیرعامل خارج شده 1392/04/17 تا 1393/05/11