آمار کلی

کد ملی: 003610XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کارآفرینی شریف مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1396/03/14 تا کنون
انجمن علوم مدیریت ایران عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/10/30 تا 1394/12/04