آمار کلی

کد ملی: 572988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مصرف فرهنگیان کاشمر عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/26 تا کنون